ollex logo

Wypożyczalnia Aut Zastępczych

ollex logo

zadzwon static

zadzwon3

Wypożyczalnia samochodów OL-LEX

eldan 635x357

Firma OL-LEX prowadzi wypożyczalnię samochodów, które są dostępne w najmie długo- i krótkoterminowym. Oferuje także auta na czas likwidacji szkody, których użytkowanie jest finansowane z polisy OC sprawcy. Naszym klientom pomagamy również w całym procesie uzyskiwania odszkodowania i zwrotu poniesionych wydatków.

Wypożyczalnia aut – znakomite rozwiązanie, gdy twoje auto jest unieruchomione

Brak auta potrafi być prawdziwym utrapieniem. Uniemożliwia dojazd do pracy, odwożenie dzieci do szkoły i załatwianie wszystkich codziennych spraw. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej może być zupełną katastrofą – pozbawia możliwości prowadzenia biznesu i naraża na poważne straty finansowe z powodu niedotrzymanych zobowiązań. Kłopotom tego rodzaju można zaradzić, korzystając z oferty wypożyczalni aut OL-LEX. Firma oferuje najem samochodów zarówno na krótki, jak i długi okres czasu. Wszystkie proponowane klientom samochody są w znakomitym stanie technicznym, zadbane oraz w pełni bezpieczne. Ceny za wypożyczenie pojazdów są bardzo korzystnie skalkulowane, a w przypadku konieczności najmu auta z powodu utraty własnego samochodu wskutek wypadku czy kolizji wszystkie koszty mogą być pokryte z polisy OC sprawcy zdarzenia.

Bezkosztowe wypożyczanie samochodów – samochód zastępczy z OC sprawcy

W sytuacji, gdy nie możemy korzystać z naszego pojazdu, ponieważ został on uszkodzony w wypadku, kolizji czy zdarzeniu drogowym innego rodzaju warto skorzystać z możliwości wypożyczenia samochodu, którego koszt zostanie pokryty z polisy od odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia. Firma OL-LEX proponuje swoim Klientom także skorzystanie z pomocy przy likwidacji szkody z polisy sprawcy oraz dopłaty do odszkodowań. Decydując się na wynajem samochodu, odzyskujemy pełną mobilność, nie będąc jednocześnie zmuszonymi do pokrywania wydatków na wynajem z własnej kieszeni. Takie rozwiązanie sprawia, że uciążliwości związane z byciem poszkodowanym w zdarzeniu drogowym są zdecydowanie mniejsze, a w czasie oczekiwania na naprawę naszego auta możemy normalnie funkcjonować, nie zaniedbując pracy zawodowej czy spraw rodzinnych. Oferta bezkosztowego wypożyczania samochodów finansowana z OC sprawcy przygotowana przez firmę OL-LEX to wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy. Zapoznaj się także z propozycjami pomocy w likwidacji szkody oraz dopłat do odszkodowania.

eldan 635x357

POTRZEBUJESZ AUTA? ZADZWOŃ!

666-551-734

Klasa A

panda

 

Klasa B

citroen

Klasa C

dacia

fluence

megane
Klasa D

laguna

 

Regulamin Wypożyczalni Samochodów OL-LEX

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu pojazdów zawartych pomiędzy Wynajmującym a Najemcami.

2. Najemca będący osobą fizyczną w chwili zawarcia umowy najmu musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać:

a) ważny dowód osobisty lub paszport,

b) prawo jazdy ważne minimum od 2 lat

3. Najemca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale mający zdolność prawną zobowiązany jest w przypadku podmiotów gospodarczych , dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy, oraz wskazać osobę fizyczną jako upoważnioną do wykonywania umowy najmu, a osoba ta powinna spełniać wymogi podane w punkcie 2.

4. Podmiotem zobowiązanym umową najmu jest Najemca, który za wszelkie działania i zaniechania osoby trzeciej odpowiada jak za działania i zaniechania własne, a Wynajmujący uprawniony jest dochodzić wszelkich roszczeń z tytułu Regulaminu i umowy najmu bezpośrednio od Najemcy. Jeżeli w Regulaminie mowa jest o Najemcy, znajduje to także zastosowanie do osoby trzeciej.

5. Czynsz najmu liczony jest w stawce za każdą rozpoczętą dobę najmu pojazdu. Pierwsza doba najmu rozpoczyna się w dniu i godzinie określonej w umowie najmu.

II. Zawarcie umowy

1. Najemca składa Wynajmującemu zamówienie na wynajęcie pojazdu .

2. Przy zawarciu umowy najmu Najemca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

3.W przypadku najmu bezgotówkowego ( Z OC Sprawcy) Najemca oświadcza że nie posiada innego wolnego i nadającego sie do wykorzystania pojazdu mechanicznego i wynajmowany pojazd jest mu niezbędny w okresie naprawy

4. Najemca oświadcza, że nie zamierza rezygnować z rozpoczętej naprawy pojazdu mechanicznego w trakcie wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy.

5. W przypadku zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy najmu w formie kaucji, kaucja ta podlega zwrotowi na rzecz Najemcy z chwilą dokonania zwrotu wynajętego pojazdu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jeżeli Wynajmującemu przysługiwać będą względem Najemcy jakiekolwiek roszczenia z tytułu naruszenia przez Najemcę Regulaminu lub warunków umowy najmu, Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia swoich roszczeń z kaucji wpłaconej przez Najemcę.

6. Przekazanie samochodu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin i podpisaniu umowy. Oględziny pojazdu będą towarzyszyć także w procedurze zwrotu pojazdu.

7. Przedłużenie czasu trwania najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia czasu trwania najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej na 24 godziny przed upływem okresu obowiązywania najmu pisemnie , faksem. lub mailem. Brak zgłoszenia przez Najemcę zamiaru przedłużenia najmu pojazdu i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 3 godzin od momentu zakończenia umowy najmu może być przez Wynajmującego potraktowane jako przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę, o czym Wynajmujący ma prawo zawiadomić organy Policji, oraz spowoduje to podwyższenia stawki wynajmu o 100% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania pojazdu.

III. Prawa i obowiązki stron

1.Wynajmujący oddaje do eksploatacji sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz ubezpieczony w OC pojazdu.

2.Wynajmujący za podstawienie samochodu pod wybrany przez najemcę adres do 10 km jeżeli okres wypożyczenia trwa 1-3 dni do 20km jeżeli okres wypożyczenia trwa 4-7 dni do 30km jeżeli okres wypożyczenia trwa powyżej 7 dni nie pobiera opłata, w innym przypadku, opłata wynosi 2.00 zł/za kilometr. ( nie dotyczy wynajmu z OC Sprawcy)

3.Wynajmujący oddaje najemcy pojazd z pełnym bakiem paliwa ( BENZYNY lub ON), i tak zatankowany pojazd musi być zdany przez najemcę. W przypadku braku stanu paliwa jak przy odbiorze pojazdu Najemca zobowiązany będzie do zapłaty za brakującą ilość paliwa

4.Najmujący może przejechać wypożyczonym pojazdem 250 km w ciągu jednej doby .W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu Najemca pojazdu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty wynoszącej 1,00zł za każdy dodatkowo przejechany kilometr.

5.Najemca pojazdu uiszcza opłatę w dniu wypożyczenia za cały okres trwania umowy wynajmu (nie dotyczy wynajmu auta z polisy OC sprawcy). Wynajmujący nie zwraca nadpłaconej kwoty, jeśli Najemca zwróci pojazd przed końcem trwania umowy.

6.Najemca w momencie odbioru pojazdu uiszcza KAUCJE (ustalaną indywidualnie w zależności od klasy wynajmowanego samochodu) -*(nie dotyczy wynajmu auta z polisy OC sprawcy)

7. Koszty naprawy ogumienia oraz wymiany żarówek w reflektorach podczas eksploatacji samochodu przez Najemcę pozostaję po Jego stronie

8.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przez Najemcę pojazdu, zaś Najemca zobowiązany jest do umożliwienia Wynajmującemu przeprowadzenia kontroli oraz udostępnienia pojazdu wraz z dokumentami.

Najemca zobowiązany jest do:

a) przestrzegania obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa, zwłaszcza przepisów ruchu drogowego,

b) należytego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą w szczególności przez każdorazowe zamykanie pojazdu i aktywowanie urządzeń anty kradzieżowych,

c) tankowania pojazdu paliwem zgodnym z rodzajem silnika,

d) utrzymywania pojazdu w należytej czystości,

e) nie przekraczania wynajętym pojazdem granic Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego.

f) w razie zdarzenia drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego oraz udzielenia pomocy w pisemnym ustaleniu przez Policję pełnego zakresu wynikłych stąd strat, a w miarę możliwości do uzyskania pisemnego oświadczenia o zaistniałym zdarzeniu od sprawcy szkody,

g) w przypadku kradzieży pojazdu, jego elementów lub uszkodzenia pojazdu na skutek włamania lub innego czynu zabronionego ustawą, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w pierwszej kolejności Wynajmującemu a następnie Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia dokonanego zgłoszenia i zakresu wynikłych stąd strat.

h) do podstawienia pojazdu do miejsca zwrotu w terminie wskazanym w umowie najmu. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony w miejscu innym, niż ustalone jako miejsce zwrotu, Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy kosztami transportu pojazdu do miejsca zwrotu. W przypadku niepodstawienia przez Najemcę pojazdu w terminie ustalonym w umowie najmu Najemca zobowiązany będzie ponadto do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w podwójnej wysokości czynszu, przy czym każde rozpoczęte 24 godziny będzie liczone jako cała doba.

i) do zwrotu pojazdu w stanie nie pogorszonym wraz z wyposażeniem, dokumentami przekazanymi przez Wynajmującego, kluczykami oraz innymi urządzeniami sterującymi pojazdem.

Najemca nie może:

a) dokonywać w wynajętym pojeździe jakichkolwiek przeróbek, czy modyfikacji W przypadku naruszenia tego zakazu Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia wynajętego pojazdu do stanu poprzedniego oraz żądania od Najemcy zapłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości pojazdu spowodowanej przeróbkami, czy modyfikacjami dokonanymi przez Najemcę,

b) holować wynajętym pojazdem inne pojazdy.

c) przekraczać limit maksymalnej ładowności pojazdu, określonej w instrukcji obsługi pojazdu,

d) udostępniać pojazd osobie niewskazanej w umowie jako uprawnionej do kierowania pojazdem,* nie dotyczy najmu z OC Sprawcy

e) dokonywać lub zlecać dokonanie czynności naprawczych lub obsługowych wynajmowanego pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniu oraz do postępowania zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Najemca może naprawić we własnym zakresie lub zlecić naprawę pojazdu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.

f) palić tytoniu oraz przewozić zwierzęta.

W poniżej wymienionych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe straty:

a) Kradzież pojazdu, w którym nie zostały uruchomione zabezpieczenia. Kradzież w wyniku, której utracone zostały dokumenty, kluczyki. Szkody powstałe w sytuacji, gdy prowadzącym pojazd była osoba nie wymieniona w umowie najmu W wypadku, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku. Umyślne uszkodzenia pojazdu. Uszkodzenie pojazdu w wyniku przekroczenia prędkości, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym.

b) W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części oznakowanych lub posiadających fabryczne numery jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwotą za montaż tych części oraz kara w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych)

Wynajmujący nie odpowiada:

a) za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodu awarii, kolizji, kradzieży itp.

b) za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów). Najemca jest zobowiązany do uregulowania należności finansowych za mandaty karne i zdjęcia z foto radarów za czas trwania umowy wypożyczenia pojazdu.

c) za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

d) za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia pojazdu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu,

b) szkód spowodowanych umyślnym uszkodzeniem pojazdu,

c) drobnych szkód, w tym lekkich wgnieceń, uszkodzeń lusterek, zderzaków, szyb oraz lakieru, spowodowanych z winy najemcy.W takim przypadku jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za wynajem pojazdu do czasu zakończenia jego naprawy

d) innych szkód powstałych z winy Najemcy, w tym na skutek braku należytego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,

e) w przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym lub uszkodzonym wyposażeniem, względnie zaginionymi lub zniszczonymi dokumentami, Najemca zobowiązany będzie ponieść wynikające stąd koszty, jak również zgłosić fakt utraty dokumentów na Policji.

- 500zł za zgubienie dokumentów

- 700zł za zgubienie kluczyka.

f) W Przypadku zdjęć z fotoradarów lub innych ujawnionych wykroczeń drogowych wynajmujący obciąży każdorazowo wynajmującego kwotą 100 zł za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu.

Podpisując umowę najmu Najemca oświadcza, iż zgadza się na wystawienie faktury imiennej, bez rygoru swojego podpisu na siebie bądź na swoją firmę, w której pracuje. Oświadcza również, że jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisania oświadczeń woli w imieniu firmy.

Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalnia i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz.883) w celach marketingowych. Najemca oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z umową najmu lub Regulaminem powinny być rozstrzygane przez właściwy sąd.

Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz 883 ze zm.) Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz potwierdza otrzymanie informacji, że administratorem danych osobowych jest OL-LEX Karol Olewiński i dane są zbierane dla celów formalnych niezbędnych do opracowania zleconej sprawy oraz celów dochodowych. Zebrane dane mogą zostać przekazane podmiotowi wskazanemu w przepisach prawa w związku z dochodzeniem przez OL-LEX Karol Olewiński świadczeń na rzecz Wynajmującego oraz podmiotom współpracującym z OL-LEX w celu wykonania zawartych umów. Najemcy przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych wraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.